onze zaak is wegens Corona VOLLEDIG gesloten. U kunt géén maaltijden afhalen of laten bezorgen

Privacyverklaring

Restaurant B&B de Post, hierna te noemen “de Post”, gevestigd Klimmenderstraat 24, 6343 ac  Klimmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoalsweergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Restaurant de Post Klimmenderstraat 24 6343ac  Klimmen tel 045 405 15 34 www.restaurantdepost.nl

Verantwoordelijk voor de gegevensbescherming is JHH Mom.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

-Voor- en achternaam

-Adresgegevens

-Telefoonnummer

-Emailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze site heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@restaurantdepost.nl, dan verwijderen wij deze informatie

met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

“de Post” verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

-verzenden van onze nieuwsbrief

-u te kunnen bellen of e-mailen indien dat nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

geautomatiseerde besluitvorming

“de Post” werkt niet met systemen of computerprogramma’s met geautomatiseerde verwerkingen, die besluiten maken over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen

hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

“de Post” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld

delen van persoonsgegevens met derden

“de Post” verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

wij plaatse op onze site géén cookies

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

u heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door “de Post” en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@restaurantdepost.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. “de Post wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

hoe wij persoonsgegevens beveiligen

“de Post” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verleis, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op